Innowacje pedagogiczne

  Fotorelacje z zajęć


Innowacja pedagogiczna

„Teatrzyk Kamishibai – kino dla oczu i uszu”

 

  *Miejsce wdrażania innowacji

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

ul. Żeromskiego 4

17-100 Bielsk Podlaski

  *Zasięg

W roku szkolnym 2016/2017 innowacją zostanie objęta grupa dzieci w młodszym wieku przedszkolnym – 4 – latki, a w roku szkolnym 2017/2018 grupa dzieci pięcio letnich.

  *Czas trwania innowacji

Innowacja będzie prowadzona przez 2 lata (od stycznia 2017r. do czerwca 2018r.), obejmie rok szkolny 2016/17 i 2017/18.

  *Koszty i źródła finansowania innowacji

Innowacja wymaga dodatkowych nakładów finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

  *Założenia innowacji

         Założeniem innowacji jest wzbogacenie metod pracy rozwijających zainteresowania czytelnicze u dzieci. Obcowanie z książką, będzie miało charakter spotkania z Teatrzykiem Kamishibai – światem bajek zamkniętym w małej drewnianej skrzynce.

  *Czym jest i jak działa Teatrzyk Kamishibai?

        Kamishibai (kami = papier, shibai = sztuka) to wywodząca się z Japonii sztuka głośnego czytania i opowiadania. Technika ta wykorzystuje kartonowe plansze z ilustracjami oraz drewnianą skrzynię, która przypomina teatr marionetkowy. Ilustracje opowiadają historię, a każda plansza przedstawia kolejny fragment opowieści. Kamishibai to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” albo „teatrem narracji”.

 Cele ogólne innowacji:

Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci

- rozwijanie pozytywnych związków – relacji i postaw w rozwoju dziecka

- pobudzanie i zaspokajanie potrzeb emocjonalnych

- rozwijanie potrzeb społecznych

- stwarzanie okazji do zrozumienia i odróżniania: dobra i zła, prawdy i kłamstwa

Uwrażliwianie na piękno słowa pisanego i mówionego:

- rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego

- wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieci

- kształcenie umiejętności przedstawiania wybranych bajek i baśni za pomocą gestu, mimiki, ruchu

- wdrażanie do poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym i fleksyjnym

- pobudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przeżyć

- wyrabianie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi pod względem logicznym

 Cele szczegółowe:

Dziecko:

- odczuwa potrzebę częstego kontaktu z książką

- doznaje wielu przyjemnych wrażeń poprzez aktywne uczestnictwo w teatrzyku kamishibai

- nabywa wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej, wzbogaci słownictwo

- posiada intelektualny i emocjonalny stosunek do książki jako źródła wiedzy i przeżyć

- samodzielnie korzysta z biblioteczki znajdującej się w sali i zna zasady kulturalnego obchodzenia się z książką

- potrafi wypowiedzieć się na temat poznanych utworów i ekspresyjnie wyrazić ich treść

- samodzielnie opowiada treść ilustracji budując opowieść

- rozwinie umiejętności interpersonalne

- swobodnie porozumiewa się z osobami dorosłymi i rówieśnikami

- interesuje się czytaniem, podejmuje próby samodzielnego czytania,

- tworzy prace plastyczne inspirowane literaturą dziecięcą

Rodzic:

- poświęca czas na czytanie dziecku w domu

- pozna szeroką ofertę literatury dziecięcej: klasycznej i współczesnej

- czytanie będzie alternatywą i swoistą profilaktyką uzależnienia od telewizji i gier komputerowych

  *Harmonogram (przebieg) innowacji

          Innowacja „Teatrzyk Kamishibai – kino dla oczu i uszu” będzie realizowana podczas zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych oraz w czasie wolnym od zajęć. Będzie przybierała formę spotkań dzieci z teatrzykiem kamishibai dwa razy w miesiącu. Dobór literatury będzie  zgodny z omawianą tematyką, porami roku, podyktowany zainteresowaniami dzieci i nowościami wydawniczymi z zakresu literatury dziecięcej.

  *Efekty wprowadzenia innowacji

    Efektem wprowadzonej innowacji „Teatrzyk Kamishibai – kino dla oczu i uszu” będą rozbudzone zainteresowania czytelnicze, pojawienie się nawyku czytania wśród przedszkolaków i ich rodziców, a pośrednio także rozwój mowy dzieci, ich pamięci i wyobraźni oraz wzrost koncentracji uwagi. Częsty kontakt z literaturą stanie się  inspiracją do  rozwijania zdolności recytatorskich, aktorskich i plastycznych przedszkolaków. Teatrzyk Kamishibai na stałe wpisze się w repertuar bogatych form rozwijających zainteresowania czytelnicze  jako alternatywna forma czytania w naszym przedszkolu.

 

autor innowacji

mgr Elżbieta Osipiuk

 

 

·