DOKUMENTY


STATUT PRZEDSZKOLA

"TWORZENIE  ŚWIATA BEZ BARIER I BEZ WYKLUCZEŃ......"

 

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W BIELSKU PODLASKIM

na lata 2014 – 2017

 

 

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawy o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013r., poz. 560)

 

 

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programów wychowania przedszkolnego oraz samoocena dokonana w oparciu o własna pracę oraz analizę potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

    Wizja przedszkola

 

Główne zadanie przedszkola to opieka, wychowanie i nauczanie, wspieranie rozwoju każdego dziecka. Naszym założeniem jest realizacja tego zadania w sposób nowatorski, przyjazny dzieciom, ich rodzicom i nauczycielkom.

Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

·        opracowywanie i wdrażanie programów autorskich

·        poszukiwanie nowatorskich rozwiązań pracy dydaktycznej

·        zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci poprzez zajęcia specjalistyczne i dodatkowe

·        systematyczne doposażenie i unowocześnianie bazy lokalowej

·        promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

·        podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej

·        dzielenie się zdobytą wiedzą z rodzicami

·        promowanie zdrowego stylu życia

·        respektowanie zasad bezpieczeństwa

·        współpracę ze środowiskiem lokalnym

  

Misja przedszkola

Nasze przedszkole to przedszkole przyjazne dziecku. Zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim swoim wychowankom, uczy poprzez zabawę. Opieka, wychowanie i nauczanie to integralna całość, której podmiotem jest dziecko. Ważną rolę w tych procesach odgrywają rodzice, nauczyciele i społeczność lokalna, w której dziecko wzrasta.

 

 

Misja naszego przedszkola przejawia się w:

·        uczeniu tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego dziecka, przestrzeganiu jego praw,

·        wyrabianiu u dzieci poczucia własnej wartości,

·        wspieraniu indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami, potrzebami,

·        nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy przez dziecko,

·        zapewnianiu pomocy specjalistów: logopedy, pedagoga, psychologa, rehabilitanta ruchowego,

·        doskonaleniu i poszukiwaniu nowych metod pracy nauczycieli,

·        wspomaganiu rodziny w procesie wychowania,

·        zaangażowaniu dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w działalność placówki,

·        kształtowaniu poczucia tożsamości dziecka jako społeczności lokalnej.

 

 

Cele i zadania przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:

·        organizowaniu procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole

·        zapewnieniu wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola

·        wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka

·        udzielaniu dzieciom odpowiedniej pomocy specjalistycznej

·        podejmowaniu wczesnych działań terapeutycznych

·        wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami edukacyjnymi i dzieci zdolnych

·        współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole

·        angażowanie rodziców w proces edukacyjny poprzez stosowanie wypracowanych form działania i poszukiwanie nowych rozwiązań

·        zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

 


 

Model absolwenta:
 

 Dziecko kończące przedszkole: potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,


  wykazuje :
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);

 posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;


  umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;

 

   rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;


  nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

 

 

 

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

 

 

 

Cele główne:

·        integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym,

·        promowanie osiągnięć przedszkola,

·        pozyskiwanie środków finansowych,

·        podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców,

·        kształtowanie poczucia tożsamości dziecka jako członka społeczności lokalnej.

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

·        rozbudza w sobie chęć poznawania świata,

·        poszerza umiejętności komunikowania się z innymi,

·        nabywa szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,

·        nabywa świadomość odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i zdrowie,

·        rozwija talent i zainteresowania,

·        poznaje różne zawody,

·        nabywa orientację i umiejętność funkcjonowania w środowisku lokalnym.

 

 

 

 

Nazwa instytucji

 

 

Zakres współpracy

 

 

Urząd Miasta

 

 

 

 

1. Nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania  z okazji:

- uroczystości przedszkolnych,

- dofinansowania do projektów edukacyjnych.

2. Złożenie okolicznościowych życzeń dla Burmistrza Miasta i pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy (laurki wykonane przez dzieci).

3. Promocja przedszkola na stronach internetowych miasta.

 

Komenda

Powiatowa Policji

 

1. Spotkania z przedstawicielami Policji:

- zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta,

- poznawanie podstawowych zasad poruszania się w najbliższym środowisku (ćwiczenia praktyczne z udziałem funkcjonariusza ruchu drogowego),

- pogadanki nt. zasad bezpiecznego zachowania się w życiu codziennym (w ruchu pieszym, w kontaktach z nieznajomymi osobami, w sytuacji zagrożenia napaścią przez psa) ,

- kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki.

 

 

Państwowa Straż Pożarna

 

1. Wycieczka do siedziby Straży Pożarnej:

- zapoznanie z umundurowaniem i zawodem strażaka,

- zaprezentowanie przez strażaków sprzętu gaśniczego,

- spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej na terenie przedszkola: rozmowa nt. ostrożnego obchodzenia się z ogniem i prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem,

- udział dzieci w konkursach organizowanych przez lokalną jednostkę Straży Pożarnej.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

1. Pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu (rozpoznanie przyczyny poprzez przebadanie w poradni).

2. Prowadzenie warsztatów i szkoleń przez pracownika poradni na terenie przedszkola (rodzicom, nauczycielom).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Wspieranie rodzin mających niepełnosprawne dziecko poprzez dofinansowanie do specjalistycznych zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 

1. Udział przedszkola w:

- akcjach ekologicznych „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

- w konkursach organizowanych przez TSSE.

- w realizacji programów, projektów, kampaniach prozdrowotnych.

 

Nadleśnictwo Bielsk

 

1. Spotkania z pracownikami Nadleśnictwa:

- zapoznanie z pracą leśnika (dbanie o zasoby leśne, ochrona drzew przed szkodnikami, zalesianie),

- poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym.

2. Udział przedszkolaków w akcji „I ty posadź swoje drzewo”,

3. Wycieczka do Izby Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa.

 

 

 

Muzeum w Ratuszu

 

1. Rozbudzanie zainteresowania szeroko rozumianą sztuką poprzez udział w warsztatach:

- grup przedszkolnych,

- rodziców z dziećmi.

2. Udział przedszkolaków w konkursach organizowanych przez muzeum.

3. Oglądanie sezonowych wystaw np. malarstwo, rękodzieło ludowe.

4. Oglądanie ekspozycji stałych.

 

 

Urząd Pocztowy

 

 

1. Wycieczka na pocztę w celu poznania:

 - ogólnego zakresu usług pocztowych,

- „Czym zajmuje się listonosz?”,

- etapów drogi listu od nadawcy do adresata.

 

 

 

 

Placówki oświatowe:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe,

- szkoła muzyczna.

 

 

 

1. Udział w konkursach plastycznych, sportowych organizowanych przez:

- Przedszkole Nr 5, Nr 7, Nr 9, Przedszkola Niepubliczne,

- Szkołę Podstawową Nr 3, Nr 4, Nr 5.

2. Wycieczki dzieci 5 i 6 letnich do szkół:

- poznanie lokalizacji obiektów szkolnych,

- adaptacja do warunków szkolnych poprzez zwiedzanie budynku, udział w lekcji w kl. I,

3. Odwiedziny uczniów z klas I w przedszkolu:

- prezentacje oferty edukacyjnej szkół,

- prezentacja plecaka ucznia z wyposażeniem.

4. Współpraca ze Szkołą Specjalną:

- wzajemne zapraszanie się na imprezy sportowe, inne uroczystości,

- prezentacja przez przedstawicieli szkoły oferty edukacyjnej rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

5. Wycieczka do Szkoły Muzycznej:

- zwiedzanie specyficznej struktury budynku szkoły,

- prezentacja uczniów umiejętności gry na różnych instrumentach.

 

 

 

Placówki kulturalno-oświatowe:

- BDK,

- ODK,

- biblioteka.

 

1. Udział w konkursach:

- plastycznych,

- muzycznych

- recytatorskich

2. Oglądanie profesjonalnych wystaw malarskich i pokonkursowych wystaw prac.

3. Udział przedszkolaków w uroczystościach lokalnych organizowanych przez BDK:

- Dni Bielska Podlaskiego,

- uroczystości patriotyczne.

4. Wycieczki do Biblioteki Miejskiej:

- udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych,

- poznanie zasad korzystania z biblioteki i czytelni,

- spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie biblioteki,

- prezentacja prac plastycznych inspirowanych utworami literatury dziecięcej,

- udział w konkursach,

- udział przedstawiciela biblioteki w przedszkolnym konkursie recytatorskim.

 

Stowarzyszenia

i organizacje

1. „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”:

- wycieczka do muzeum – obejrzenie wystaw czasowych,

- zapoznanie z tradycyjnym podlaskim śpiewem i tańcem,

- udział w warsztatach rękodzieła ludowego.

2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”:

- udział kadry pedagogicznej, dzieci niepełnosprawnych z rodzicami w imprezach integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych.

3. Komenda Hufca ZHP im. kpt. W. Wysockiego:

- udział przedszkolnej Gromady Zuchowej „Leśne Duszki” w lokalnych uroczystościach patriotyczno-religijnych,

- pomoc harcerzy w przebiegu organizacji przedszkolnych uroczystości.

 - praca zuchów wg harmonogramu imprez i uroczystości Komendy Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim

 

 

1. Wycieczki do zakładów pracy:

– poznawanie różnych zawodów,

- nabywanie orientacji w lokalizacji ważniejszych zakładów pracy i punktów usługowych.

2. Zapraszanie do przedszkola rodziców, dziadków, innych osób prezentujących ciekawe zawody.

3. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na organizację przedszkolnych konkursów i uroczystości, modernizację wyposażenia placu przedszkolnego.

 

 

Przychodnie zdrowia i apteki.

 

1. Kształtowania prozdrowotnego stylu życia poprzez:

- organizowanie spotkań z pracownikami Służby Zdrowia (pielęgniarka, lekarz pediatra, stomatolog, dietetyk, aptekarz).

 

 

Media lokalne

 

1.Relacje z ważniejszych przedszkolnych uroczystości i imprez w lokalnej prasie (kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku).

 

 

Współpraca z rodzicami

 

1. Rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola, pracą nauczyciela:

- zebrania grupowe z rodzicami – zapoznanie z organizacją pracy przedszkola, Podstawą programową, realizowanymi programami,

- prezentacja działań przedszkola na tablicy „Z Życia przedszkola”,

- zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne, grupowe związane z podtrzymywaniem różnych tradycji,

- organizowanie „zajęć otwartych” – umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle rówieśników,

- systematyczne eksponowanie dziecięcej twórczości plastycznej w holu przedszkola,

- organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzinki, Dzień Dziecka, urodziny przedszkolaka.

 

2. Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców (integrowanie oddziaływań):

- kontakty indywidualne – przekazywanie rzetelnej informacji nt. rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności (określanie kierunków współpracy w zakresie wspomagania dziecka, rodziców),

- organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, logopedą,

- udostępnianie literatury pedagogiczno-psychologicznej znajdującej się w zasobach przedszkolnej biblioteki.

 

3. Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola:

- do pomocy w organizacji uroczystości,

- do pomocy w przygotowaniu dzieci do konkursów,

- do współorganizowania przedszkolnych przedsięwzięć,

- do udziału w akcjach „Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra Grosza”, „Zbieramy plastikowe nakrętki”.

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

na rok szkolny 2018/2019

 

L.p.

 

IMPREZA

 

 

TERMIN

 

ODPOWIEDZIALNY

 

1.

 

„Andrzejki na wesoło” z udziałem zuchów i harcerzy

 

listopad

Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”

Grupa Wiewiórki

2.

„Pluszowy miś jest moim przyjacielem”- uroczystość wewnątrzgrupowa w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia

 

listopad

Nauczycielki wszystkich grup

3.

„Imieniny Mikołaja” – uroczystości w grupach.

grudzień

Nauczycielki wszystkich grup

4.

Przedszkolna Wigilia, koncert artystów z Filharmonii Białostockiej

grudzień

Nauczycielki wszystkich grup

5.

Bal karnawałowy – choinka 

styczeń

Nauczycielki wszystkich grup

6.

„Babcia i Dziadek w przedszkolu”

styczeń

Nauczycielki wszystkich grup

7.

„Na niebiesko dla autyzmu” - obchody Dnia autyzmu.

marzec

Nauczycielki wszystkich grup

8.

„Dzień kolorowej skarpetki” - obchody Dnia Osób z Zespołem Downa

marzec

Nauczycielki wszystkich grup

 

9.

 

Święto Flagi

 

maj

Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”

Nauczycielki wszystkich grup

10.

Przedszkolny Konkurs recytatorski „Dziecięce fantazje malowane wierszem”

maj

M. Stelmasiak

11.

„Mama, Tata i ja - święto rodziny w przedszkolu” – uroczystości w grupowe z udziałem rodziców.

maj - czerwiec

Grupy: Krasnale, Wiewiórki, Misie

12.

Uroczyste pożegnanie 6-latków z przedszkolem z udziałem rodziców

czerwiec

Grupy: Motyle, Biedronki

 

INNE DZIAŁAŁANIA ORGANIZOWANE DLA DZIECI:

·       Spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów

·       „Cała Polska czyta dzieciom” - spotkania czytelnicze z przedstawicielami różnych zawodów i członków rodziny

·       Koncerty muzyczne w wykonaniu artystów z Filharmonii Białostockiej

·       Akcje charytatywne