DOKUMENTY


STATUT PRZEDSZKOLA

"TWORZENIE  ŚWIATA BEZ BARIER I BEZ WYKLUCZEŃ......"

 

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W BIELSKU PODLASKIM

na lata 2014 – 2017

 

 

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawy o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013r., poz. 560)

 

 

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programów wychowania przedszkolnego oraz samoocena dokonana w oparciu o własna pracę oraz analizę potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

    Wizja przedszkola

 

Główne zadanie przedszkola to opieka, wychowanie i nauczanie, wspieranie rozwoju każdego dziecka. Naszym założeniem jest realizacja tego zadania w sposób nowatorski, przyjazny dzieciom, ich rodzicom i nauczycielkom.

Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

·        opracowywanie i wdrażanie programów autorskich

·        poszukiwanie nowatorskich rozwiązań pracy dydaktycznej

·        zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci poprzez zajęcia specjalistyczne i dodatkowe

·        systematyczne doposażenie i unowocześnianie bazy lokalowej

·        promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

·        podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej

·        dzielenie się zdobytą wiedzą z rodzicami

·        promowanie zdrowego stylu życia

·        respektowanie zasad bezpieczeństwa

·        współpracę ze środowiskiem lokalnym

  

Misja przedszkola

Nasze przedszkole to przedszkole przyjazne dziecku. Zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim swoim wychowankom, uczy poprzez zabawę. Opieka, wychowanie i nauczanie to integralna całość, której podmiotem jest dziecko. Ważną rolę w tych procesach odgrywają rodzice, nauczyciele i społeczność lokalna, w której dziecko wzrasta.

 

 

Misja naszego przedszkola przejawia się w:

·        uczeniu tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego dziecka, przestrzeganiu jego praw,

·        wyrabianiu u dzieci poczucia własnej wartości,

·        wspieraniu indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami, potrzebami,

·        nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy przez dziecko,

·        zapewnianiu pomocy specjalistów: logopedy, pedagoga, psychologa, rehabilitanta ruchowego,

·        doskonaleniu i poszukiwaniu nowych metod pracy nauczycieli,

·        wspomaganiu rodziny w procesie wychowania,

·        zaangażowaniu dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w działalność placówki,

·        kształtowaniu poczucia tożsamości dziecka jako społeczności lokalnej.

 

 

Cele i zadania przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:

·        organizowaniu procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole

·        zapewnieniu wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola

·        wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka

·        udzielaniu dzieciom odpowiedniej pomocy specjalistycznej

·        podejmowaniu wczesnych działań terapeutycznych

·        wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami edukacyjnymi i dzieci zdolnych

·        współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole

·        angażowanie rodziców w proces edukacyjny poprzez stosowanie wypracowanych form działania i poszukiwanie nowych rozwiązań

·        zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

 


 

Model absolwenta:
 

 Dziecko kończące przedszkole: potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,


  wykazuje :
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);

 posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;


  umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;

 

   rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;


  nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

 

 

 

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

 

 

 

Cele główne:

·        integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym,

·        promowanie osiągnięć przedszkola,

·        pozyskiwanie środków finansowych,

·        podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców,

·        kształtowanie poczucia tożsamości dziecka jako członka społeczności lokalnej.

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

·        rozbudza w sobie chęć poznawania świata,

·        poszerza umiejętności komunikowania się z innymi,

·        nabywa szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,

·        nabywa świadomość odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i zdrowie,

·        rozwija talent i zainteresowania,

·        poznaje różne zawody,

·        nabywa orientację i umiejętność funkcjonowania w środowisku lokalnym.

 

 

 

 

Nazwa instytucji

 

 

Zakres współpracy

 

 

Urząd Miasta

 

 

 

 

1. Nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania  z okazji:

- uroczystości przedszkolnych,

- dofinansowania do projektów edukacyjnych.

2. Złożenie okolicznościowych życzeń dla Burmistrza Miasta i pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy (laurki wykonane przez dzieci).

3. Promocja przedszkola na stronach internetowych miasta.

 

Komenda

Powiatowa Policji

 

1. Spotkania z przedstawicielami Policji:

- zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta,

- poznawanie podstawowych zasad poruszania się w najbliższym środowisku (ćwiczenia praktyczne z udziałem funkcjonariusza ruchu drogowego),

- pogadanki nt. zasad bezpiecznego zachowania się w życiu codziennym (w ruchu pieszym, w kontaktach z nieznajomymi osobami, w sytuacji zagrożenia napaścią przez psa) ,

- kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki.

 

 

Państwowa Straż Pożarna

 

1. Wycieczka do siedziby Straży Pożarnej:

- zapoznanie z umundurowaniem i zawodem strażaka,

- zaprezentowanie przez strażaków sprzętu gaśniczego,

- spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej na terenie przedszkola: rozmowa nt. ostrożnego obchodzenia się z ogniem i prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem,

- udział dzieci w konkursach organizowanych przez lokalną jednostkę Straży Pożarnej.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

1. Pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu (rozpoznanie przyczyny poprzez przebadanie w poradni).

2. Prowadzenie warsztatów i szkoleń przez pracownika poradni na terenie przedszkola (rodzicom, nauczycielom).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Wspieranie rodzin mających niepełnosprawne dziecko poprzez dofinansowanie do specjalistycznych zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 

1. Udział przedszkola w:

- akcjach ekologicznych „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

- w konkursach organizowanych przez TSSE.

- w realizacji programów, projektów, kampaniach prozdrowotnych.

 

Nadleśnictwo Bielsk

 

1. Spotkania z pracownikami Nadleśnictwa:

- zapoznanie z pracą leśnika (dbanie o zasoby leśne, ochrona drzew przed szkodnikami, zalesianie),

- poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym.

2. Udział przedszkolaków w akcji „I ty posadź swoje drzewo”,

3. Wycieczka do Izby Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa.

 

 

 

Muzeum w Ratuszu

 

1. Rozbudzanie zainteresowania szeroko rozumianą sztuką poprzez udział w warsztatach:

- grup przedszkolnych,

- rodziców z dziećmi.

2. Udział przedszkolaków w konkursach organizowanych przez muzeum.

3. Oglądanie sezonowych wystaw np. malarstwo, rękodzieło ludowe.

4. Oglądanie ekspozycji stałych.

 

 

Urząd Pocztowy

 

 

1. Wycieczka na pocztę w celu poznania:

 - ogólnego zakresu usług pocztowych,

- „Czym zajmuje się listonosz?”,

- etapów drogi listu od nadawcy do adresata.

 

 

 

 

Placówki oświatowe:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe,

- szkoła muzyczna.

 

 

 

1. Udział w konkursach plastycznych, sportowych organizowanych przez:

- Przedszkole Nr 5, Nr 7, Nr 9, Przedszkola Niepubliczne,

- Szkołę Podstawową Nr 3, Nr 4, Nr 5.

2. Wycieczki dzieci 5 i 6 letnich do szkół:

- poznanie lokalizacji obiektów szkolnych,

- adaptacja do warunków szkolnych poprzez zwiedzanie budynku, udział w lekcji w kl. I,

3. Odwiedziny uczniów z klas I w przedszkolu:

- prezentacje oferty edukacyjnej szkół,

- prezentacja plecaka ucznia z wyposażeniem.

4. Współpraca ze Szkołą Specjalną:

- wzajemne zapraszanie się na imprezy sportowe, inne uroczystości,

- prezentacja przez przedstawicieli szkoły oferty edukacyjnej rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

5. Wycieczka do Szkoły Muzycznej:

- zwiedzanie specyficznej struktury budynku szkoły,

- prezentacja uczniów umiejętności gry na różnych instrumentach.

 

 

 

Placówki kulturalno-oświatowe:

- BDK,

- ODK,

- biblioteka.

 

1. Udział w konkursach:

- plastycznych,

- muzycznych

- recytatorskich

2. Oglądanie profesjonalnych wystaw malarskich i pokonkursowych wystaw prac.

3. Udział przedszkolaków w uroczystościach lokalnych organizowanych przez BDK:

- Dni Bielska Podlaskiego,

- uroczystości patriotyczne.

4. Wycieczki do Biblioteki Miejskiej:

- udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych,

- poznanie zasad korzystania z biblioteki i czytelni,

- spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie biblioteki,

- prezentacja prac plastycznych inspirowanych utworami literatury dziecięcej,

- udział w konkursach,

- udział przedstawiciela biblioteki w przedszkolnym konkursie recytatorskim.

 

Stowarzyszenia

i organizacje

1. „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”:

- wycieczka do muzeum – obejrzenie wystaw czasowych,

- zapoznanie z tradycyjnym podlaskim śpiewem i tańcem,

- udział w warsztatach rękodzieła ludowego.

2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”:

- udział kadry pedagogicznej, dzieci niepełnosprawnych z rodzicami w imprezach integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych.

3. Komenda Hufca ZHP im. kpt. W. Wysockiego:

- udział przedszkolnej Gromady Zuchowej „Leśne Duszki” w lokalnych uroczystościach patriotyczno-religijnych,

- pomoc harcerzy w przebiegu organizacji przedszkolnych uroczystości.

 - praca zuchów wg harmonogramu imprez i uroczystości Komendy Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim

 

 

1. Wycieczki do zakładów pracy:

– poznawanie różnych zawodów,

- nabywanie orientacji w lokalizacji ważniejszych zakładów pracy i punktów usługowych.

2. Zapraszanie do przedszkola rodziców, dziadków, innych osób prezentujących ciekawe zawody.

3. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na organizację przedszkolnych konkursów i uroczystości, modernizację wyposażenia placu przedszkolnego.

 

 

Przychodnie zdrowia i apteki.

 

1. Kształtowania prozdrowotnego stylu życia poprzez:

- organizowanie spotkań z pracownikami Służby Zdrowia (pielęgniarka, lekarz pediatra, stomatolog, dietetyk, aptekarz).

 

 

Media lokalne

 

1.Relacje z ważniejszych przedszkolnych uroczystości i imprez w lokalnej prasie (kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku).

 

 

Współpraca z rodzicami

 

1. Rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola, pracą nauczyciela:

- zebrania grupowe z rodzicami – zapoznanie z organizacją pracy przedszkola, Podstawą programową, realizowanymi programami,

- prezentacja działań przedszkola na tablicy „Z Życia przedszkola”,

- zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne, grupowe związane z podtrzymywaniem różnych tradycji,

- organizowanie „zajęć otwartych” – umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle rówieśników,

- systematyczne eksponowanie dziecięcej twórczości plastycznej w holu przedszkola,

- organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzinki, Dzień Dziecka, urodziny przedszkolaka.

 

2. Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców (integrowanie oddziaływań):

- kontakty indywidualne – przekazywanie rzetelnej informacji nt. rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności (określanie kierunków współpracy w zakresie wspomagania dziecka, rodziców),

- organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, logopedą,

- udostępnianie literatury pedagogiczno-psychologicznej znajdującej się w zasobach przedszkolnej biblioteki.

 

3. Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola:

- do pomocy w organizacji uroczystości,

- do pomocy w przygotowaniu dzieci do konkursów,

- do współorganizowania przedszkolnych przedsięwzięć,

- do udziału w akcjach „Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra Grosza”, „Zbieramy plastikowe nakrętki”.

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

W PRZEDSZKOLU NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W BIELSKU PODLASKIM

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

L.p

IMPREZA

 

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

1.

Koncert artystów z Filharmonii Białostockiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

październik

Grupa Biedronki

Grupa Motyle

2.

Uroczyste rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Jestem zdrowy cały rok – owoce i warzywa”

listopad

A.   Makacewicz

E. Olszewska

3.

„My jesteśmy krasnoludki” – pasowanie na przedszkolaka, uroczystość wewnątrzgrupowa

 

listopad

Grupa Krasnale

4.

Uroczyste rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sowa mądra głowa”

listopad

E. Osipiuk

I. Owerczuk

5.

„Andrzejki na wesoło”- wróżby andrzejkowe w grupach.

 

listopad

Grupy: Wiewiórki, Biedronki

6.

„Pluszowy miś jest moim przyjacielem”- uroczystość wewnątrzgrupowa w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia

 

listopad

Grupa Misie

Grupa Wiewiórki

7.

„Imieniny Mikołaja” – uroczystości w grupach.

 

grudzień

Nauczycielki wszystkich grup

8.

Przedszkolna Wigilia, kolędowanie.

 

grudzień

Nauczycielki wszystkich grup, katechetki

9.

Bal karnawałowy - choinka

 

styczeń

Nauczycielki wszystkich grup

10.

„Babcia i Dziadek w przedszkolu”

 

styczeń

Nauczycielki wszystkich grup

11.

„Na niebiesko dla autyzmu” - obchody Dnia autyzmu.

 

marzec

Nauczycielki wszystkich grup

12.

„Dzień kolorowej skarpetki” - obchody Dnia osób z Zespołem Downa

 

marzec

Nauczycielki wszystkich grup

13.

Święto Flagi

maj

Gromada zuchowa „Leśne Duszki”

Wszystkie grupy

14.

Przedszkolny Konkurs recytatorski „Dziecięce fantazje malowane wierszem”

 

maj

M. Stelmasiak

15.

„Mama, Tata i ja - święto rodziny w przedszkolu” – uroczystości w grupowe z udziałem rodziców.

 

maj

Grupy: Krasnale, Wiewiórki, Misie

16.

Dzień Dziecka

 

czerwiec

Nauczycielki wszystkich grup

17.

„Dzisiaj przedszkolaki, jutro już pierwszaki” – uroczyste pożegnanie z przedszkolem z udziałem rodziców

 

czerwiec

Grupy: Motyle, Biedronki

 

INNE DZIAŁAŁANIA ORGANIZOWANE DLA DZIECI:

·        Spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów

·        „Cała Polska czyta dzieciom” - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

·        Koncerty muzyczne w wykonaniu artystów z Filharmonii Białostockiej